Selasa, 25 Jun 2013

insan moral

Dimensi Moral
Konsep moral boleh difahami dengan lebih lanjut berdasarkan dimensi moral.Seorang insan yang berakhlak mulia yang seharusnya mengamalkan ketiga-tiga dimensi moral.Secara amnya, kita boleh membahagikan moral kepada tiga dimensi, iaitu penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral.

4.1.1   Penaakulan Moral
Disebut juga sebagai pemikiran moral dan pertimbangan yang dibuat secara rasional dan bebas.Ini bermaksud seserong individu yang mempunyaipemikiran moral dapat memikirakan sesuatu dilema moral dan membuat pertimbangan berasaskan prinsip moral dan nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat setempat.Prinsip keadilan dipentingkan semasa membuat sesuatu keputusan.Penaakulan moral juga boleh dikaitkan dengan membuat keputusan secara rasional berasaskan fakta tanpa dipengaruhi oleh emosi dan persekitaran.

Contoh 1:
Seorang guru disiplin telah menjatuhkan hukuman menggantung kelas selama 2 minggu kepada pelajar yang didapati merokok di kawasan sekolah walaupun pelajar itu merupakan anaknya sendiri.Keputusan yang dibuat  oleh guru disiplin adalah  berdasarkan penaakulan moral tanpa dipengaruhi oleh emosi dan persekitaran.

Contoh 2:
Seorang murid meniru dalam peperiksaan akhir tahun buat pertama kali kerana ayahnya sangat garang dan telah mengugutnya jika dia tidak dapat tempat pertama, dia tidak akan dapat pergi ke Australia menghadiri majlis konvokesyen kakaknya.  Sahsiah murid ini cukup menyenangkan guru kelasnya.  Walau bagaimanapun sebagai guru  yang tegas dan adil, guru itu terpaksa mengambil tindakan mengikut peraturan sekolah.

           
4.1.2   Perasaan Moral
Merupakan kehalusan emosi individu yang mengandungi sentimen, empati, simpati, prihatin, belas kasihan, bermotivasi dan murah hati.Perasaan yang bermoral ini membawa kepada tindakan yangbermoral.Perasaan ini akan membawa kepada perlakuan individu secara moral.  Oleh itu, emosi moral ini adalah penting untuk mengawal perlakuan, menghalang seseorang individu membuat sesuatu yang bersifat anti sosial.  Misalnya, perasaan empati dan simpati akan menyebabkan seseorang individu sentiasa membantu orang miskin atau cacat tanpa mengira kepentingan diri sendiri.

Contoh:
·         Merasa sedih dengan mangsa-mangsa tsunami di Jepun.
·         Bergembira dengan kejayaan yang dicapai oleh rakan-rakan dalam peperiksaan.
·         Marah kepada sesiapa sahaja yang membuang sampah di merata-rata tempat.
·         Bersimpati dengan nasib rakan-rakan yang ditimpa musibah banjir.

4.1.3   Perlakuan Moral
Merupakan tingkah laku dan perlakuan individu terhadap semua keputusan yang ditunjukkan dengan penuh tanggungjawab tetapi mengikut kemampuan dirinya.Tindakan moral ini adalah hasil daripada pemikiran moral dan perasaan moral yang mendorong seseorangbertindak secara bermoral.Contoh:
·         memulangkan dompet yang dijumpai di kantin kepada guru bertugas dengan hati yang ikhlas
·         memimpin orang buta menyeberang jalan
·         tidak terjebak dalam rasuah walaupun pekerja-pekerja lain dalam unit tersebut melakukannya kerana dia sedar bahawa rasuah akan merosakkan sistem pekerjaan dan ditegah oleh agama
·         sebagai ibu tunggal yang mempunyai seorang anak cacat iaitu tiada tangan dan kaki sanggup mendokong anaknya pergi balik ke sekolah sejak Tahun Satu hingga Tahun 6.

4.2       Sifat-sifat Individu Bermoral
Bagaimana kita mengganggap seseorang itu bermoral ?Sifat moral seseorang individu biasanya dapat dilihat melalui perlakuan yang menggambarkan sifat pemikiran dan kejiwaannya. Namun begitu kadangkala  seseorang itu bertindak kerana terpaksa. Kemoralan bukan sahaja melibatkan perlakuan tetapi juga merangkumi aspek-aspek kerohanian dan pemikiran.Adakah anda dan orang-orang di sekeliling anda orang yang bermoral?   Mari kita renungkan bersama.


4.2.1   Prinsip-Prinsip/Ciri-ciri Individu Bermoral
Terdapat berbagai  pendapat dalam menentukan sifat-sifat insan bermoral kerana masing–masing mempunyai fahaman yang tersendiri. Terdapat teori-teori yang meletakkan kepuasan hati dan keseronokan sebagai sifat moral. Ada yang mempertahankan egoisme sebagai moral dan sebagainya,yang mempunyai kelemahan dan menerima berbagai kritikan. Ada yang menganggap peraturan masyarakat sebagai asas penentuan nilai moral tetapi hakikatnya nilai-nilai dalam masyarakat juga berbeza dan banyak bercanggah di antara satu sama lain. Hakikatnya sukar dicari suatu persepakatan dalam menentukan nilai-nilai moral. Pemikir-pemikir Pendidikan Moral mengemukakan tiga prinsip sebagai panduan menentukan insan bermoral iaitu prinsip keadilan, prinsip altruisme dan prinsip autonomi.

(i)  Prinsip Keadilan

Ramai orang memperkatakan tentang keadilan. Ada pihak yang mengatakan bahawa adil itu saksama, seimbang, sama rata, dan sama rasa. Namun begitu sama rata tidak juga menunjukkan keadilan apabila seorang yang bekerja lebih masa tetapi masih mendapat bayaran yang sama. Bayaran setimpal adalah keadilan bagi mereka, bukan hanya sama dengan orang lain. Agama Islam pula mendefinisikan keadilan sebagai “meletakkan sesuatu pada tempatnya,” iaitu tempat yang sesuai  dan sepatutnya .

Bagi Aristotle yang banyak menulis tentang konsep keadilan menyatakan adil itu sebagai  “ fair-minded”, tidak berat sebelah, sesuai dan berpatutan (reasonable way). Di antara prinsip keadilan yang telah disebut oleh beliau ialah Prinsip Keadilan Umum iaitu keadilan sosial yang mana masyarakat diorganisasikan supaya semua individu memberi sumbangan kepada kebajikan umum. Keadilan “distributive”  ialah adil dalam agihan kebaikan dan beban juga menunaikan perjanjian antara manusia. Ianya juga merangkumi kemahuan kepada peraturan, kejujuran, equity, integrity dan lawfulness.

Keadilan merupakan satu piawai penting dalam penilaian moral dan prinsip ini amat berkaitan dengan Teori Keadilan Sosial. Prinsip keadilan merupakan prinsip moral yang mempertimbangkan prosedur untuk mengagihkan keuntungan antara individu dan masyarakat. Tentunya juga keadilan membawa makna tidak pilih kasih, tidak tamak  untuk kepentingan diri sendiri.

(ii)  Prinsip Altruisme

           
Apa-apa sahaja yang dilakukan oleh individu akan melibatkan orang lain terutamanya dalam membuat sesuatu pertimbangan. Pertimbangan tersebut akan  lebih berperikemanusiaan dan bermoral jika perhubungan itu berdasarkan belas kasihan, simpati, memandang penting dan mengambil berat tentang kebajikan orang lain.  Amalan prinsip altruisme juga bermaksud individu akan menjauhi daripada kejahatan dan mementingkan diri sendiri. Bak kata pepatah bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing.        

Prinsip altruisme melibatkan perlakuan yang mempunyai ciri-ciri bertujuan untuk menjaga kebaikan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Biasanya keputusan yang diambil atau perlakuan yang dijelmakan bersifat moral dan berkeperimanusiaan. Perasaan kasih sayang, simpati dan empati  menghilangkan rasa kepentingan diri sendiri, kebencian dan tamak.

(iii)  Prinsip Autonomi

Adakah kita bebas membuat pertimbangan?  Persoalan ini ada kaitannya dengan prinsip autonomi kerana prinsip ini menerangkan konsep pertimbangan bebas.  Andaian bahawa pertimbangan  dan tingkah laku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar tidak boleh dikategorikan sebagai moral.  Ini disebabkan individu yang berkenaan tidak berupaya bertingkahlaku secara rasional dan adil. Individu itu tidak mengakuri tanggungjawab moral, tetapi hanya mematuhi perintah dari kuasa luar. (Koo, 1990).  Adakah anda setuju dengan pendapat ini?

Dari perspektif bahasa pula autonomi berasal dari suku kata Autos bererti diri sendiri dan Nomos bererti undang-undang. Ini boleh diertikan sebagai penentuan sendiri tentang peraturan dan kawalan berdasarkan pengalaman dan alasan sendiri.  Prinsip ini  meliputi pertimbangan bebas dan kebebasan memilih. Perlakuan dan pertimbangan individu merupakan hasil tekanan kuasa atasan contohnya seorang guru disiplin mengenakan peraturan kepada pelajar-pelajar atas arahan pihak atasan.

Kant menyatakan individu perlu dihormati kerana mereka adalah agen autonomi untuk membuat keputusan dalam mengambil sesuatu tindakan. Sepatutnya prinsip-prinsip yang universal, sejagat boleh dijadikan undang-undang yang rasional pada mana-mana tempat sama ada di peringkat negara atau institusi, syarikat, keluarga dan sebagainya.

4.2.2   Profil Insan Bermoral
Konsep insan bermoral ini berkait rapat dengan pendidikan agama. Insan Bermoral merupakan seseorang yang berkelakuan yang boleh diterima oleh masyarakatnya dengan cara mematuhi segala set peraturan yang telah ditetapkan oleh autoriti. Seharusnya orang yang bermoral mempunyai hemah tinggi seperti:
            a.         Bebudi pekerti, bertingkah laku mulia serta berbudi bahasa
b.         Tidak sombong, tidak menunjuk-nunjuk dalam pergaulan seharian.
c.         Bergaul mesra, tidak mengasingkan diri serta sedia mengakui kelemahan  dan kekurangan diri.
d.         Jujur- niat baik, amanah, ikhlas tanpa mengharapkan balasan.
e.         Orang bermoral juga mempunyai sifat hormat-menghormati terhadap:

            i)          Raja dan negara
            ii)         orang yang lebih tua, guru, rakan, dan jiran
            iii)        Ibu bapa
            iv)        Hak asasi manusia
            v)         Kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum
            vi)        Sifat-sifat yang tersendiri pada setiap individu
            vii)       Undang-undang
            viii)      Maruah diri

Walaupun begitu pemikiran, kefahaman dan autoriti moral pelajar haruslah dikembangkan untuk melahirkan Insan Bermoral yang berkesan dengan mengembangkan penaakulan mereka dalam menangani sesuatu masalah. Ini penting supaya tidak terjadi kekeliruan atau konflik di antara nilai tradisi dengan nilai Barat disebabkan pengaruh daripada media massa. Oleh sebab itu seseorang insan bermoral seharusnya mampu:
(a) mengenalpasti sesuatu situasi moral;
(b) berfikir secara rasional mengenai sesuatu situasi itu serta membuat pelbagai pilihan perlakuan yang berkaitan dengan situasi tersebut;
(c) memilih sesuatu tindakan berasaskan sesuatu pertimbangan tertentu; dan
(d) bertindak terhadap sesuatu pilihan yang telah dipilih berdasarkan peraturan dan prinsip moral yang asas.

Selain itu seseorang insan moral perlu menguasai dimensi emosi simpati dan empati. Mereka boleh meluahkan perasaan mereka secara betul dan bukan sesuka hati sahaja. Di harapkan dimensi emosi atau perasaan ini akan membuat pelajar memahami emosi diri sendiri secara rasional di samping memahami perasaan orang lain.

4.2.3   Ciri-ciri Insan Bermoral
1.         Menghormati autoriti (ibu bapa, guru, pemimpin negara dan agama) yang menunjukkan contoh teladan serta amalan yang bermoral. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain serta menghargai nyawa sendiri dan orang lain. Orang yang bermoral juga akan membuat keputusan moral secara autonomous setelah menimbangkan segala fakta, alternatif dan kesannya.
2.         Melakukan sesuatu secara bebas tanpa sebarang tekanan, tetapi mestilah berdasarkan sebab yang munasabah serta motif dan tujuan yang rasional. Segala fakta yang berkaitan dengan isu yang dipersoal akan dipertimbangkan secara objektif sebelum sesuatu keputusan dibuat.
3.         Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang perasaan orang lain di dalam satu-satu situasi. Kesedaran tentang perasaan dan kepentingan orang lain haruslah dititikberatkan dalam sesuatu situasi dan keputusan moral.
4.         Mempunyai emosi atau motivasi moral untuk melakukan sesuatu yang benar selepas keputusan moral diambil. Seseorangakan sukar untuk bertindak sekiranya dia tidak bermotivasi untuk melakukannya.
5.         Mempunyai iltizam untuk melakukan sesuatu yang patut dilakukan secara berterusan berdasarkan prinsip-prinsip dan peraturan yang asas.

4.3       Peranan guru dalam pembentukan insan bermoral
Guru Pendidikan Moral harus sedar bahawa kanak-kanak yang datang ke sekolah telah mempelajari pendidikan moral di rumah daripada keluarga dan masyarakat.Ini bermakna kanak-kanak telah mempunyai sikap, kepercayaan dan tabiat tentang moral yang dipelajari mereka daripada pelbagai sumber sebelum mereka ke sekolah.Kerencaman latar belakang ini mewujudkan pelbagai persoalan moral dari segi pengetahuan amalan dan prinsip hidup kanak-kanak yang masih boleh dilentur.

Guru Pendidikan Moral juga harus sedar bahawa sekolah itu sendiri merupakan sumber pembelajaran moral secara tidak langsung. Suasana sosial di sekolah, cara sekolah itu ditadbir dan bagaimana guru-guru bertingkah laku akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada pembelajaran moral kanak-kanak di sekolah. Kanak-kanak yang belajar di sekolah ternama dan tinggi penghayatan moralnya sudah tentu lebih beruntung dan lebih mudah proses pemupukan nilai dilakukan berbanding dengan sekolah yang sebaliknya.
Guru Pendidikan Moral mesti menerima hakikat bahawa nilai-nilai moral sudah tertanam dalam diri murid-murid. Guru haruslah bersedia untuk mengajar Pendidikan Moral dengan mengambil kira pengetahuan dan pembelajaran moral yang sedia ada. Guru dikehendaki memperkembangkan pengetahuan moral murid-murid ini dan membimbing mereka semasa pengajaran Pendidikan Moral dilaksanakan. Pendidikan Moral di sekolah digunakan untuk memperkembangkan pengetahuan moral kanak-kanak ke arah mencapai matlamat kurikulum untuk melahirkan individu yang bermoral tinggi.

Selain itu, guru Pendidikan Moral haruslah bertanggungjawab menyalurkan objektifobjektif seiring dengan penerapan nilai-nilai murni Pendidikan Moral di kalangan anak didiknya. Di bawah rancangan KBSR dan KBSM, nilai-nilai murni diterapkan bukan sahaja dalam mata pelajaran Pendidikan Moral tetapi juga dalam semua mata pelajaranyang lain. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, KBSR dan KBSM digubal berdasarkan kepada prinsip kesepaduan unsur-unsur ini yang membolehkan potensi individu berkembang secara menyeluruh dan seimbang. Justeru itu, untuk mencapai Matlamat Pendidikan Kebangsaan, pelajar-pelajar sekolah akan diberi peluang menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkannya dalam kehidupan mereka melalui mata pelajaran Pendidikan Moral secara langsung, dan melalui mata pelajaran-mata pelajaran lain secara tidak langsung. Objektif-objektif khusus Pendidikan Moral di bawah rancangan KBSM adalah untuk membolehkan pelajar:-
·         Mengukuhkan amalan, tingkah laku dan sikap moral yang telah diperoleh di bawah rancangan KBSR,
·         Menyedari, memahami dan menghayati nilai-nilai murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan;
·         Dapat membuat pertimbangan yang rasional dan bertindak berasaskan prinsip-prinsip moral;
·         Boleh memberi sebab yang munasabah berdasarkan prinsip-prinsip moral semasa membuat sesuatu keputusan; dan
·         Mengamalkan nilai-nilai murni sebagai panduan dalam kehidupan.

Sehubungan itu, tugas menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar kita adalah tanggungjawab guru Pendidikan Moral.Dengan menjalankan tugas penuh dedikasi sebagai seorang pendidik, adalah diharapkan bahawa matlamat pendidikan kebangsaan dapat dicapai, iaitu menghasilkan pelajar-pelajar yang bertanggungjawab dan mempunyai akhlak yang bermoral tinggi serta mulia.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan