Khamis, 27 Jun 2013

Kata: Urutan Kata dan Perpindahan Kata

2.1 Kata: Urutan Kata dan Perpindahan Kata

Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama, kata kerja,adjektif atau kata sendi nama (Lutfi Abas ,1975).
         Terdapat  unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat. Sebagai contoh, terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut:
   (1)  Ramli sangat pandai bermain skuasy.
   (2) Maniam  itu baik sungguh.
   (3)  Kek lapis  itu enak sekali.
         Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa.  Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et.al 2008). Sebagai contoh,  perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah:

a)    Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin)
     Paulus = Paul
     Mariam =Mary
     vidit = melihat

     Dalam hubungan tersebut, akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. Oleh itu, kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut.   Sebaliknya, dalam bahasa Melayu, ayat Melihat Paul, Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut.

b)   Min aina anta ? (bahasa Arab)
  Min = daripada / dari
  aina = mana
  anta = kamu (lelaki)

     Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? 


     Oleh itu, perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan