Khamis, 27 Jun 2013

Penyerapan

Penyerapan

Penyerapan merupakan proses penyebatian dan menyatupadukan pengetahuan atau  unsur pengetahuan daripada satu mata pelajaran lain sebagai isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Dalam pengajaran Bahasa Melayu contohnya unsur ilmu, nilai, dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir, kemahiran belajar, dan kajian masa depan boleh diserapkan.  Dalam program KBSR, penyerapan boleh dilihat dalam dua  aspek utama, iaitu aspek pembelajaran dan aspek komunikasi.


Tujuan  Penyerapan.

Aspek ini boleh membantu murid untuk :

a.  Menambahkan kefahaman dan kemahiran untuk mematuhi arahan dan peraturan melalui
     aktiviti yang dijalankan
b.  Membentuk sikap ingin menambahkan ilmu pengetahuan
c.  Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang mereka minati
d.  Memupuk corak pemikiran yang terbuka dan sentiasa ingin tahu
e.  Membentuk pemikiran yang rasional, logik, objektif, dan positif
f.   Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang diminati
g.  Membantu murid menguasai pengetahuan tentang penggunaan perbendaharaan kata,
     pemilihan laras bahasa, tatabahasa, kegunaan intonasi, dan perlakuan bukan bahasa yang
     lain mengikut konteks
h.  Memahami dan menerima serta mengamalkan aspek nilai yang sesuai untuk perkembangan
     diri
i.   Menguasai dan mengamalkan tingkah laku yang bersesuaian dan diterima oleh rakan
     sebaya dan masyarakat

Unsur  Penyerapan dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual.
Terdapat lima unsur penyerapan, iaitu:
i.   Ilmu Pengetahuan.
   Bahan atau kandungan isi pelajaran daripada mata pelajaran lain seperti Agama Islam,
     Pendidikan Moral, Pendidikan Seni, Matematik, Kajian Tempatan, Muzik, Sains, dan
     Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam satu mata
     pelajaran untuk mata pelajaran lain.
   Pelbagai karya sastera seperti pantun, syair, dan sajak.
   Pengetahuan am seperti hal ehwal semasa dan hal ehwal dalam negeri.
   Hal ehwal budaya, warisan, dan kemasyarakatan.

ii.  Nilai murni.
Nilai murni boleh diserapkan dengan berbagai-bagai cara sepanjang pengajaran dan secara terancang dalam aktiviti pembelajaran. Strategi utama untuk pembinaan nilai murni ialah melalui aktiviti secara individu, berkumpulan, atau kelas.

Kadang kala nilai murni tidak dinyatakan secara terus, tetapi boleh disampaikan secara terancang dalam satu waktu pengajaran dan pembelajaran. Pemupukan nilai murni ini boleh dilakukan melalui aktiviti yang melibatkan murid secara aktif seperti gerak kerja kumpulan dan kerja projek.

Penyerapan nilai dalam pengajaran dapat melahirkan insan yang baik, berakhlak mulia , berhemah tinggi, berperibadi mulia dan prihatin serta memahami  antara satu dengan lain.

iii. Kewarganegaraan
Penyerapan  unsur patriotisme dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual   mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat setia akan negara Malaysia. Aktiviti ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.

iv.  Peraturan sosio-budaya.
Peraturan sosio-budaya dalam Pendidikan Seni Visual meliputi proses, teknik dan penghasilan karya seni masyarakat  Malaysia.  Peraturan sisio-budaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia.
v.   Kemahiran Bernilai Tambah.

Penyerapan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual bagi membolehkan pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran itu dalam dunia sebenar pelajar. Antara kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan dan kecerdasan pelbagai.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan