Selasa, 25 Jun 2013

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran Masteri berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Melalui Pembelajaran Masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. Pendekatan ini memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkualiti serta berpandukan tahap penguasaan murid.

Model Pembelajaran Masteri dimulakan dengan Penentuan Hasil Pembelajaran, diikuti dengan Pengajaran dan Pembelajaran.  Tujuan menentukan hasil pembelajaran murid adalah untuk memastikan semua murid berjaya menguasai pengetahuan dan kemahiran yang diberikan dengan kadar kemampuan biasa seseorang murid di tahap tersebut.  Setelah dibuat penilaian, murid yang telah menguasai akan diteruskan dengan aktiviti pengayaan dan bagi murid yang belum menguasai akan diteruskan dengan usaha pemulihan.

Ciri-Ciri Pembelajaran Masteri
a)  Hasil pembelajaran perlu ditentukan, dan disusun mengikut hirarki atau unit  
     pembelajaran.
b)  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah bermakna, berkesan, menarik dan
     mengembirakan.
c)  Keupayaan dan pencapaian dinilai semasa aktiviti pembelajaran.
d)  Bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkaitan.
e)  semua murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit
     pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baru.
f)   Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai aras masteri.
g)  Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri.


Model Pembelajaran Masteri
Dalam Pembelajaran Masteri terdapat beberapa langkah yang perlu dilaksanakan. Langkah tersebut digambarkan melalui model berikut;

         Unit Pembelajaran 1
 


        


Text Box: Unit Pembelajaran 2 
Rajah 2.12: Model Pembelajaran Masteri

Tiada ulasan:

Catat Ulasan