Selasa, 25 Jun 2013

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan.  Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir.  Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka.

Minda seseorang akan cuba mencari makna dalam konteks dengan membuat hubungkait yang bermakna dan relevan dengan persekitarannya. Teori Pembelajaran Kontekstual menumpukan kepada kepelbagaian aspek persekitaran pembelajaran sama ada di bilik darjah, makmal, tempat kerja atau kehidupan. Teori ini menggalakkan pendidikan memilik atau mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangkumi pelbagai pengalaman sama ada dalam konteks sosial, budaya, fizikal atau psikologi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang dihasratkan.


Ciri-Ciri Pembelajaran Kontekstual

  Murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna
   dalam rangka minda.
  Maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid.
  Guru mewujudkan kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan
    pembelajaran yang berkesan.


Pengalaman harian individu
 
 


                                      

 
Rajah 2.6: Hubungan Pembelajaran-Persekitaran Sekolah
Perkara yang Boleh Dicapai Melalui Pembelajaran Kontekstual

Melalui pembelajaran kontekstual ini, murid boleh:
i           Membina keyakinan diri
ii           Memahami perhubungan antara teori dengan amalan
iii          Membina pendekatan kerja kumpulan untuk menyelesaikan masalah
iv         Memperoleh sokongan dan dorongan daripada ibu bapa kerana mereka terlibat secara langsung dalam pembelajaran anak-anak mereka
v          Membina asas yang kukuh untuk melahirkan tenaga mahir sebagai modal insan generasi masa depan.

Proses Pembelajaran Kontekstual

Dalam pembelajaran kontekstual, pengajaran dan pembelajaran perlu melalui empat proses iaitu proses motivasi, pemahaman, aplikasi, dan refleksi.  Kemahiran melakukan latih amal (praktikal) dan berfikir  merupakan asas pembelajaran kontekstual.  Kesimpulannya aktiviti ini menjadi asas untuk murid sentiasa ingin tahu ketika berlakunya pengajaran dan pembelajaran.

Kaedah Pembelajaran Kontekstual
Kaedah pembelajaran kontekstual adalah seperti yang berikut:

           

Rajah 2.7: Kaedah Pembelajaran Kontekstual


Faedah Pembelajaran Kontekstual


                                                      
Text Box: Faedah 
Pembelajaran                               Kontekstual 
                                          


                                                         Murid


                                                         Guru
              

                                                         Industri

Rajah 2.8: Hubungan Faedah Pembelajaran Kontekstual


Contoh Aktiviti:  Hiasan Dalaman dan Landskap

Melalui aktiviti mereka bentuk hiasan dalaman dan landskap, faedah-faedah yang diperolehi:
i)   Murid
-    Mengaitkan pembelajaran hiasan dalaman/landskap dengan pekerjaan atau   kehidupan
     harian.
-    Mengaitkan kandungan pembelajaran dengan pengalaman harian, contoh
     keselesaan/keindahan landskap.
-    Memindahkan kemahiran (menghasilkan lukisan pelan atau perspektif)
-    Meneroka dan mendapatkan bukti.
-    Menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit.
-    Belajar secara bekerjasama melalui aktiviti berkumpulan.

ii)  Guru
-    Menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya melalui  hasilan projek
-    Dapat mengaitkan prinsip pembelajaran dengan dunia pekerjaan.
-    Menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri.

iii)  Industri
-    Menerima tenaga kerja yang berpotensi apabila murid telah diberi pendedahan awal.
-    Menggerakkan industri ke dalam pendidikan melalui projek hiasan dalaman.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan