Khamis, 27 Jun 2013

Ragam Ayat

2.1 Ragam Ayat

Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. Dengan perkataan lain, ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut pola-pola yang tertentu.
            Seterusnya, kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. Terdapat dua  jenis ragam dalam ayat. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.  Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul.  Ayat pasif pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul.
            Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan.

       Contoh:
(4)   Amar menendang bola itu. (ayat aktif)
(5)  Bola itu ditendang oleh Amar. (ayat pasif)
(6)  Saya menendang bola itu. (ayat aktif)
(7)  Bola itu saya tendang. (ayat pasif)
(8)  Saya tendang bola itu. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat)

2.2 Ayat Aktif

Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan.  Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut.Contoh :

a) Ayat Aktif Transitif
Subjek
Predikat
Kata Kerja Transitif
Objek
(9)    Pekerja
(10)  Budin
(11)  Air mata
membaiki
membeli
membasahi
jalan itu.
buah durian.
pipinya.

b) Ayat Aktif Tak Transitif
Subjek
Predikat
Kata Kerja Tak Transitif
Objek
(12)  Kanak-kanak
(13)  Ombak
(14)  Diana
sedang mandi
memutih
menangis
di kolam itu.
di pantai Damai.
sepanjang malam.

2.3 Ayat Pasif

Ayat pasif ialah ayat yang  asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu:
a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif
b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua
c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.

i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif
Subjek
Kata Kerja Pasif
Oleh + Frasa Nama
Keterangan
(15)  Kereta itu
(16)  Semak samun
sudah dibeli
dibersihkan
oleh Amin
oleh pekerja
minggu lepas
setiap bulan.

ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua
Subjek
Frasa  Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua
Keterangan
(17)  Kereta itu
(18)  Kuih itu
sudah saya bersihkan
belum awak makan
pagi tadi.
lagi.

iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja
 Subjek
Kena
Kata Kerja Dasar
Oleh+Frasa Nama
(19)  Rusa itu
(20)  Budak itu
kena
kena
tembak
kejar
oleh pemburu.
oleh anjing.

2.4 Jenis Ayat

Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis:
i)  Ayat penyata
ii) Ayat tanya
iii) Ayat perintah
iv) Ayat seruan

a) Ayat Penyata
Ayat  yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan.
Contoh:
(21)  Saya sudah memiliki kereta baru.
(22)  Dunia ini penuh dengan dugaan.
(23)  Dia pandai mengawal emosinya.

b) Ayat Tanya
Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya.

c) Ayat Perintah
Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, anda, engkau dan sebagainya.

d) Ayat Seruan

Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah, takut, gembira, sedih dan sebagainya. Contoh kata seru ialah oh, amboi, wah, cis, aduh dan sebagainya. Menurut Abdullah Hassan (2005), ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih, suka, gembira, duka , terkejut, marah, hairan dan lain-lain.

1 ulasan: