Selasa, 25 Jun 2013

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

Mengenal Konsep:

2.1.1  Kajian Masa Depan

Kajian Masa Depan (KMD) ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan.  Ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum.

Pengajaran berasaskan KMD merupakan strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan murid dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan.  KMD dapat dianalogikan seperti kita yang sedang memandu kereta.  Sepanjang pemanduan itu, kita sering dikejutkan dengan perkara-perkara yang tidak dijangka.  Sebagai contoh, ketika sedang memandu, tiba-tiba seorang kanak-kanak melintas di hadapan kereta kita.  Oleh itu, sepanjang pemanduan, kita haruslah peka dan sentiasa berwaspada.  Masa depan sangat dinamik kerana sentiasa berubah.  Masalah yang berlaku pada masa depan lazimnya kompleks dan penyelesaiannya bersifat global.  KMD lebih berciri saintifik kerana dapat diuji, boleh diulangi, dan dapat diramal.
Rasional Pengajaran Kajian Masa Depan(KMD)

Pembelajaran berasaskan KMD diperkenalkan untuk mendidik generasi baharu supaya menghadapi cabaran dan perubahan.  Pembelajaran berasaskan KMD merupakan strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan pelajar dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan untuk menghasilkan generasi masa depan yang berkeyakinan, berupaya, dan bertanggungjawab.  KMD yang dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran akan:

i.          Membina generasi masa depan
KMD memberi kesedaran dan merangsang murid berfikir tentang isu, masalah, dan peluang yang bakal dihadapi. Keadaan ini akan membolehkan mereka memandang masa depan dengan yakin dan optimis serta mengambil bahagian dalam merancang masa depan mereka.

Ii          Menghasilkan tenaga manusia yang berfikir
Sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam menghasilkan tenaga manusia yang dapat berfikir tentang masa depan.  Selain daripada itu, mereka seharusnya berfikir untuk menggambarkan serta menjangkakan masalah yang bakal timbul.

iii         Menjangka masalah dan membuat pilihan yang baik
Pelajar juga dapat mencari alternatif dan pilihan ke arah masa depan yang lebih baik.

iv         Membawa anjakan paradigma
Pelajar akan membawa anjakan paradigma terhadap budaya belajar yang berasaskan pengetahuan dan ingatan semata-mata ke arah budaya berfikir.
Objektif Kajian Masa Depan

Berikut adalah objektif pelaksanaan KMD:
i           Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal-hal masa
depan
KMD boleh membina minda suka bertanya dan kemahiran intelek yang dapat membantu pelajar berfikir secara kreatif, terarah, analitis, dan reflektif tentang keseluruhan hidup manusia dan proses meneroka alternatif dan pilihan.

ii          Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan
KMD juga membantu pelajar memberi sumbangan ke arah kesejahteraan dan kebaikan dunia dan membina strategi menambah keupayaan pelajar dalam menghadapi berbagai-bagai cabaran hidup.

iii         Membina sikap dan nilai tentang masa depan
KMD akan membina keyakinan pelajar supaya mereka mampu mengawal diri, boleh membuat pilihan berasaskan etika, dan nilai moral serta berupaya mempengaruhi masa depan mereka.

iv         Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan
KMD memberi asas kepada pelajar memahami dan menghayati Wawasan 2020 dan memantapkan pelajar dengan ilmu pengetahuan, konsep, kemahiran, dan kaedah dalam mengkaji masa depan.

v          Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan
Pelajar digalakkan menjadi warganegara yang lebih bertangungjawab, tahu membeza dan  menilai, berketrampilan, dan mempunyai gambaran jelas tentang masa depan.Strategi Kajian Masa Depan

Pelajar menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu sehingga ke masa kini dan meramalkan keadaan pada masa hadapan.  Pedagogi ini berpusatkan pelajar dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti Pendidikan Moral, Pendidikan Alam Sekitar, dan Sejarah.  Nilai murni seperti  bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini.


2.1.2  Teori  Kecerdasan Pelbagai (TKP)

Kecerdasan Pelbagai ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar, kebolehan menjana masalah baharu untuk diselesaikan, dan kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) telah diperkenalkan oleh Howard Gardner (1983). Dalam kajiannya Howard Gardner mendapati ‘seven ways of knowing, perceiving and understanding life’. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa, juga kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa.Teori Kecerdasan Pelbagai berperanan sebagai penjana kecerdasan serta mendefinisi konsep kecerdasan yang relevan dalam pendidikan hari ini. Ianya dirumuskan sebagai:

       kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar.
       kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan.
       kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

Dr. Roger Sperry turut menyatakan kaitan kecerdasan dan fungsi otak manusia yang berbeza-beza mengikut perkembangan usia dan jantina individu. Otak kanan dan kiri mempunyai fungsi yang berbeza namun menurutnya manusia tidak boleh dianggap menggunakan sebelah otak sahaja. TKP berkembang mengikut konteks penggunaannya.

OTAK KIRI

•  Bahasa
•   Formula Matematik
•   Logik
•  Nombor
•   Urutan
•   Linear
•  Analisis


 

OTAK KANAN

•  Bentuk dan corak
•   Ruang
•   Irama dan apresiasi 
    muzik
•  Imej/gambar
•   Imaginasi
•   Berkhayal
•  Dimensi


 
Quad Arrow Callout: OTAK
 

Rajah 2.1: Perhubungan otak kiri dan kanan


Jenis-jenis Kecerdasan Pelbagai
                       
           
Rajah 2.2: Jenis-jenis Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner)


Objektif Teori Kepelbagaian Kecerdasan(TKP)

TKP  berperanan sebagai penjana kecerdasan serta mendefinisi konsep kecerdasan
yang relevan dalam pendidikan masa kini.  Linda Campbell, Bruce Campbell dan Dee
Dickinson merumuskan definisiHoward Gardner sebagai:

a)   kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar.
b)   kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan.
c)   kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam  
      lingkungan sesuatu budaya.

Tujuan Mengaplikasikan Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran

i.    Meningkatkan pemikiran yang lebih mendalam
ii    Memperoleh pelbagai perspektif mengenai sesuatu perkara
iii    Mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada dalam situasi dan konteks yang baharu dan  
      berlainan

Ciri-Ciri Teori Kepelbagaian Kecerdasan
 
Rajah 2.3: Perhubungan otak kiri dan kanan

Jenis-Jenis Teori Kepelbagaian Kecerdasan
-       Natural
-       Verbal-linguistik
-       Logik Matematik
-       Visual-Ruang
-       Kinestatik
-       Muzik
-       Interpersonal
-       IntrapersonalContoh Pengintegrasian Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran

i   Verbal-Linguistik
Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi    
menggunakan bahasa lisan (pidato, ceramah, perbahasan), bacaan (buku, surat khabar,
majalah), dan penulisan (puisi, laporan, minit mesyuarat).

ii  Logik-Matematik
Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
merangkumi  memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan atau menggalakkan pemikiran
kritis.

iii Visual-Ruang
Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
merangkumi peta minda, garis, visualisasi, warna, seni, metafora atau lain-lain borang
pengurusan grafik.

iv Kinestetik
Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi
pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti ‘hands-on’ (latihan amali, penyiasatan,
kajian luar).

v  Muzik
Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi
penggunaan muzik, bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi.

vi Interpersonal
Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan
murid dalam perkongsian rakan sebaya, pembelajaran korporatif dan kolaboratif atau
simulasi kumpulan, lawatan, amali, dan kerja lapangan.
vii Intrapersonal
Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi  
pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri (menulis, jurnal, diari, membuat refleksi,
penilaian kendiri).

viii Naturalis
Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan  
penggunaan flora dan fauna, awan, sungai, gunung (alam semula jadi) ke dalam bilik darjah
atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi, kembara visual, amali, dan kerja  lapangan.


Kepentingan Teori Kepelbagaian Kecerdasan

-       petunjuk kepada potensi murid
-       menjadi petunjuk kepada guru untuk merancang pengajarannya
-       membolehkan guru menjalankan pengajaran mengikut lapan kecerdasan
-       membangun bidang akademik dan ko kurikulum murid
-       mempelbagaikan cara penilaian
-       menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan FPK dan keperluan murid
-       mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah
-       menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran

Bagaimana Melaksanakan TKP Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Terdapat lima model yang dicadangkan, guru boleh memilihnya berdasarkan   kesesuaian murid, bilik darjah, dan topik yang diajar iaitu;

SISIPAN                     Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung.
JARINGAN                 Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran PSV.
JALINAN                     Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran.
PERKONGSIAN        Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata
pelajaran.
KESEPADUAN          Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi
mata pelajaran yang berlainan.


2.1.3  Teknologi Maklumat dan Komunikasi(TMK)

Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Maklumat (TMK) dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual adalah merentas kandungan kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri.  Penggunaan TMK mestilah dilihat sebagai satu tambahan kepada alat Pengajaran dan Pembelajaran atau Teknologi Pengajaran yang berkesan.  Penggunaan TMK juga mampu menghasilkan kerja seni yang diberi nilai tambah dan juga kerja seni digital bermutu dalam komunikasi visual dan bukan dilihat sebagai alat untuk menggantikan penggunaan media secara manual dalam Pendidikan seni Visual.

Pendekatan TMK yang terbaik apabila  digunakan secara bijak dan terancang mampu meningkatkan proses keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan seni Visual. Perisian perlu sesuai mengikut keperluan sesuatu topik pengajaran Pendidikan seni Visual supaya dapat membuahkan hasil kerja seni yang dinamik dan memuaskan.


Definisi Teknologi Maklumat dan Komunikasi(TMK)

TMK dalam Pendidikan Seni Visual lebih merujuk kepada kemampuan teknologi itu
sendiri, yang berfungsi sebagai satu alat kemahiran yang memberi sokongan kepada murid, guru, panitia serta organisasi sekolah bagi menyempurnakan tugas serta kewajipan yang ada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran serta sebagai salah satu kaedah melaksanakan kegiatan Seni Visual yang terancang dan menarik.

Rasional Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

-       untuk menyediakan warga pendidik Seni Visual dalam menghadapi perkembangan TMK masa kini dan akan datang.
-       Untuk menyediakan murid dengan pengetahuan seni digital yang telah menjadi salah satu jurusan yang diminati serta kompetetif di IPT.
-       Sebagai salah satu tarikan serta salah satu cara penyelesaian masalah seni reka dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang lebih mudah, pantas dan berkesan.

Pengaplikasian TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Pengaplikasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran boleh diintegrasikan secara:

i   Integrasi TMK dalam pembelajaran tutorial
Integrasi ini bertujuan untuk menyampaikan kandungan pelajaran dengan lebih komprehensif dan efisien, contohnya dalam bentuk CD-ROM, cakera keras, dan tapak pembelajaran.  Aplikasi ini lebih berfokuskan kepada pembelajaran secara kendiri.

ii  Integrasi TMK dalam pembelajaran eksploratasi
Kemudahan TMK digunakan sebagai medium untuk pembelajaran penerokaan, mencari, dan mengakses maklumat daripada CD-ROM, Internet, portal maklumat, dan tapak pembelajaran.  Dalam pembelajaran secara penerokaan ini, murid boleh mengawal dan menentukan maklumat yang mereka terima melalui TMK.  Hal ini berbeza dengan pembelajaran tutorial; murid hanya menerima bahan pelajaran yang dikawal oleh sistem.

iii Integrasi TMK sebagai alat aplikasi
TMK digunakan sebagai alat aplikasi untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran, bukan sebagai mekanisme penyaluran maklumat pengajaran dan pembelajaran.

iv  Integrasi TMK sebagai alat pemudah komunikasi
TMK digunakan sebagai alat pemudah komunikasi antara murid dan guru di lokasi yang berbeza tetapi saling berinteraksi, menghantar, menerima, dan berkongsi maklumat seperti dalam bentuk teks, bahan grafik, audio, emel, telefaks, Facebook, Blog dan lain-lain.  Murid boleh bertukar maklumat sesama sendiri bagi menganalisis dan membuat perbandingan dengan pengalaman dan maklumat yang mereka peroleh.  Menerusi pembelajaran seperti, murid dapat membina pengalaman yang lebih menarik, bermakna, dan berkesan.Ciri-Ciri Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Penggunaan TMK adalah merentas kurikulum Pendidikan Seni Visual yang mengandungi bidang  Penghasilan Seni Visual, Sejarah dan Apresiasi Seni Visual. Dalam mencari maklumat ini TMK boleh digunakan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran.
Left-Right Arrow: Kurikulum Pendidikan seni Visual
 Penghasilan Seni                                                                 Sejarah dan Apresiasi
        Visual                                                                                    Seni Visual
                                               Penggunaan TMK

Rajah 2.4: Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
         Penggunaan TMK dalam Pendidikan Seni Visual boleh dibahagikan kepada 4 bahagian
         utama;

 


2.1.4  Pembelajaran Kontekstual

Ia menyediakan pembelajaran secara konkrik yang melibatkan aktiviti ‘hands on’ dan‘mind on’. Kajian Masa Depan dapat menyedarkan dan merangsang minda berfikir apa yang akan berlaku berdasarkan ramalan, imaginasi dan kreativiti yang didasarkan kepada sejarah. Mengikut Teori Pembelajaran Kontekstual, pembelajaran hanya akan berlaku apabila pelajar dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan

Rajah 2.5: Bahagian-bahagian Utama Penggunaan TMK Dalam PSV


2.1.4  Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan.  Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir.  Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka.

Minda seseorang akan cuba mencari makna dalam konteks dengan membuat hubungkait yang bermakna dan relevan dengan persekitarannya. Teori Pembelajaran Kontekstual menumpukan kepada kepelbagaian aspek persekitaran pembelajaran sama ada di bilik darjah, makmal, tempat kerja atau kehidupan. Teori ini menggalakkan pendidikan memilik atau mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangkumi pelbagai pengalaman sama ada dalam konteks sosial, budaya, fizikal atau psikologi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang dihasratkan.


Ciri-Ciri Pembelajaran Kontekstual

  Murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna
   dalam rangka minda.
  Maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid.
  Guru mewujudkan kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan
    pembelajaran yang berkesan.


Pengalaman harian individu
 
 


                                      

 
Rajah 2.6: Hubungan Pembelajaran-Persekitaran Sekolah
Perkara yang Boleh Dicapai Melalui Pembelajaran Kontekstual

Melalui pembelajaran kontekstual ini, murid boleh:
i           Membina keyakinan diri
ii           Memahami perhubungan antara teori dengan amalan
iii          Membina pendekatan kerja kumpulan untuk menyelesaikan masalah
iv         Memperoleh sokongan dan dorongan daripada ibu bapa kerana mereka terlibat secara langsung dalam pembelajaran anak-anak mereka
v          Membina asas yang kukuh untuk melahirkan tenaga mahir sebagai modal insan generasi masa depan.

Proses Pembelajaran Kontekstual

Dalam pembelajaran kontekstual, pengajaran dan pembelajaran perlu melalui empat proses iaitu proses motivasi, pemahaman, aplikasi, dan refleksi.  Kemahiran melakukan latih amal (praktikal) dan berfikir  merupakan asas pembelajaran kontekstual.  Kesimpulannya aktiviti ini menjadi asas untuk murid sentiasa ingin tahu ketika berlakunya pengajaran dan pembelajaran.

Kaedah Pembelajaran Kontekstual
Kaedah pembelajaran kontekstual adalah seperti yang berikut:

           

Rajah 2.7: Kaedah Pembelajaran Kontekstual


Faedah Pembelajaran Kontekstual


                                                      
Text Box: Faedah  
Pembelajaran                                                              Kontekstual 
                                                                                   


                                                         Murid


                                                         Guru
              

                                                         Industri

Rajah 2.8: Hubungan Faedah Pembelajaran Kontekstual


Contoh Aktiviti:  Hiasan Dalaman dan Landskap

Melalui aktiviti mereka bentuk hiasan dalaman dan landskap, faedah-faedah yang diperolehi:
i)   Murid
-    Mengaitkan pembelajaran hiasan dalaman/landskap dengan pekerjaan atau   kehidupan
     harian.
-    Mengaitkan kandungan pembelajaran dengan pengalaman harian, contoh
     keselesaan/keindahan landskap.
-    Memindahkan kemahiran (menghasilkan lukisan pelan atau perspektif)
-    Meneroka dan mendapatkan bukti.
-    Menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit.
-    Belajar secara bekerjasama melalui aktiviti berkumpulan.

ii)  Guru
-    Menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya melalui  hasilan projek
-    Dapat mengaitkan prinsip pembelajaran dengan dunia pekerjaan.
-    Menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri.

iii)  Industri
-    Menerima tenaga kerja yang berpotensi apabila murid telah diberi pendedahan awal.
-    Menggerakkan industri ke dalam pendidikan melalui projek hiasan dalaman.


2.1.5  Pendekatan Konstruktivisme

Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.  Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok untuk belajar sepanjang hayat.

Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Mereka membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea. Pembelajaran secara konstruktivisme menggalakkan murid mencipta penyelesaian mereka sendiri bertolak daripada teori pembelajaran behaviorisme kepada kognitivisme dan seterusnya konstruktivisme.  Pembelajaran ini menggalakkan murid mencari idea, buat kajian, yakin diri dan dapat berinteraksi dan proses inkuiri akan terhasil.
Ilmu pengetahuan murid tidak semuanya berasal daripada maklumat deria yang wujud secara bebas dalam persekitaran yang diserap ke dalam fikiran mereka melalui pengalaman pancaindera, atau kewujudan pengetahuan sejadi dalam mental, tetapi ilmu pengetahuan itu diperolehi dengan cara membina sendiri oleh setiap murid melalui pengalaman, renungan dan pengabstrakan. Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, IPG dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan.
Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada diri mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. John Dewey  mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Pendapat ahli konstruktivisme, setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. penekanan diberi kepada menyediakan murid dengan peluang untuk membentuk kemahiran dan pengetahan di mana mereka menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka dengan kegunaan masa depen. Murid  dibekalkan dengan fakta-fakta dan diberi penekanan kepada proses berfikir dan kemahiran berkomunikasi.
Pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme memberi peluang kepada guru untuk memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperolehi sesuatu konsep atau pengetahuan. Di samping itu, guru dapat membuat penilaian kendiri dan menilai kefahaman orang lain supaya kefahamannya tentang sesuatu bidang pengetahuan dapat ditingkatkan lagi.
Ciri-ciri Pembelajaran Konstruktivisme
Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme ialah:
i    Menggalakkan soalan/ idea yang dimulakan oleh pelajar dan menggunakannya sebagai
     panduan merancang.
ii   Di sekolah menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan guru
iii  Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil
     pembelajaran
iv  Menyokong pembelajaran secara koperatif
v   Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi pelajar
vi  Memberi peluang kepada pelajar untuk membina pengetahuan baharu dengan
     memahaminya melalui penglibatan mereka dengan situasi dunia yang sebenar
vii  Menggalakkan proses inkuiri penemuan
viii Mengenal pasti perubahan sikap pelajar


Kelebihan Pembelajaran Konstruktivisme
Kelebihan pembelajaran konstruktivisme yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar adalah seperti yang berikut:

i    Berfikir
Dalam proses membina pengetahuan baharu, pelajar akan berfikir untuk menyelesaikan masalah, menjana idea, dan membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi pelbagai kemungkinan dan cabaran.  Sebagai contoh, pengetahuan boleh dicapai melalui aktiviti penyelidikan dan penyiasatan seperti mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat, memproses data, membuat interpretasi, dan membuat kesimpulan.

ii   Faham
Kefahaman pelajar tentang sesuatu konsep dan idea akan lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baharu.  Seseorang pelajar yang memahami apa yang dipelajari akan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang baharu dalam kehidupan dan situasi baharu.
iii  Ingat
Setelah memahami sesuatu konsep, pelajar akan dapat mengingati lebih lama konsep tersebut kerana mereka terlibat secara aktif dalam mengaitkan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baharu.

iv  Yakin
Pelajar yang belajar secara konstruktivisme diberi peluang untuk membina sendiri pemahaman mereka tentang sesuatu perkara.  Hal ini menjadikan mereka lebih yakin kepada diri sendiri dan berani menghadapi cabaran serta menyelesaikan masalah dalam situasi baharu.

v   Kemahiran Sosial
Pelajar yang berkemahiran sosial boleh bekerjasama dengan orang lain dalam menghadapi sebarang cabaran dan masalah.   Kemahiran sosial ini diperoleh apabila pelajar berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru dalam membina pengetahuan mereka.

vi   Seronok
Dalam pembelajaran secara konstruktivisme, pelajar membina sendiri pengetahuan, konsep, dan idea secara aktif.  Hal ini menjadikan mereka lebih faham, lebih yakin, dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat walaupun menghadapi pelbagai kemungkinan dan cabaran.


Langkah-langkah Pembelajaran Konstruktivisme

Langkah-langkah Pembelajaran Konstruktivisme dapat ditunjukkan menerusi carta alir berikut:
 
Rajah 2.9: Langkah-langkah Pembelajaran Konstruktivisme
2.1.6 Kemahiran Berfikir

Kemahiran berfikir merupakan proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu serta dapat menyelesaikan masalah.  Ia dibahagikan kepada dua iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan kemahiran berfikir secara kreatif. Kemahiran berfikir secara kritis adalah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea dan bersifat evaluatif. Manakala kemahiran berfikir secara kreatif kebolehan kita mencerna dan menghasilkan idea asli yang bersifat generatif. Kemahiran berfikir dapat dirumuskan sebagai satu proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah.

Strategi berfikir merupakan proses yang lebih tinggi peringkatnya. Ia melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah pula melibatkan beberapa kemahiran berfikir. Dalam proses mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah atau membuat keputusan, kedua-dua KBKK secara kritis dan kreatif digunakan. 

Proses berfikir memerlukan aspek yang berikut:

a)  Pengetahuan- apa yang anda tahu tentang sesuatu objek itu
b)  Kemahiran- menyoal diri sendiri tentang sesuatu objek itu
c)  sikap/Nilai- keinginan untuk mengetahui tentang sesuatu objek itu.
Cycle Diagram
  Rajah 2.10: Proses Berfikir


Strategi penerapan pula perlu menggabungkan tiga pendekatan pengajaran dan pembelajaran KBKK iaitu;

a)  Mengajar cara berfikir
b)  Mengajar untuk berfikir
c)  Mengajar tentang berfikir


Rajah 2.11: Kemahiran Berfikir

2.1.7  Pembelajaran Masteri

Pembelajaran Masteri berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Melalui Pembelajaran Masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. Pendekatan ini memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkualiti serta berpandukan tahap penguasaan murid.

Model Pembelajaran Masteri dimulakan dengan Penentuan Hasil Pembelajaran, diikuti dengan Pengajaran dan Pembelajaran.  Tujuan menentukan hasil pembelajaran murid adalah untuk memastikan semua murid berjaya menguasai pengetahuan dan kemahiran yang diberikan dengan kadar kemampuan biasa seseorang murid di tahap tersebut.  Setelah dibuat penilaian, murid yang telah menguasai akan diteruskan dengan aktiviti pengayaan dan bagi murid yang belum menguasai akan diteruskan dengan usaha pemulihan.

Ciri-Ciri Pembelajaran Masteri
a)  Hasil pembelajaran perlu ditentukan, dan disusun mengikut hirarki atau unit  
     pembelajaran.
b)  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah bermakna, berkesan, menarik dan
     mengembirakan.
c)  Keupayaan dan pencapaian dinilai semasa aktiviti pembelajaran.
d)  Bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkaitan.
e)  semua murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit
     pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baru.
f)   Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai aras masteri.
g)  Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri.


Model Pembelajaran Masteri
Dalam Pembelajaran Masteri terdapat beberapa langkah yang perlu dilaksanakan. Langkah tersebut digambarkan melalui model berikut;

         Unit Pembelajaran 1
 


        


Text Box: Unit Pembelajaran 2 
Rajah 2.12: Model Pembelajaran Masteri


2.2  Aplikasi strategi Ke Dalam empat Bidang Kegiatan:

2.2.1  Menggambar

Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas satu permukaan, mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna  serta menggambarkan gambaran mental yang jelas. Seterusnya, ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek. Penggunaan huruf diterangkan dalam bentuk grafik sementara  representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi dan akhirnya gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu  imej atau objek.
Kegiatan Menggambar

Terdapat berbagai-bagai jenis kegiatan atau teknik menggambar. Antaranya adalah seperti berikut :-


Kegiatan

Maksud

  1. Lukisan

       
Jadual 2.1
      Merujuk Kamus Oxford, ' The art of representing by line, delineation without colour or with a single colour ’ yang bermaksud lukisan ialah garisan yang membentuk imej dengan menggunakan media kering.
      Lukisan juga merupakan pengetahuan awal yang dibuat untuk meluahkan perasaan yang berbentuk imej dengan menggunakan media kering. Lukisan adalah karya seni atau hasil seni yang dihasilkan atas sesuatu permukaan.
      Lukisan ialah garisan yang membentuk imej dengan menggunakan titik, garisan dan ton, pada sesuatu permukaan. Melalui proses ini pelukis dapat menyampaikan mesej berbentuk visual (gambar) tanpa menggunakan bahasa. Melalui lukisan pelukis dapat melahirkan perasaan
      Lukisan dihasilkan dengan menggunakan alatan seperti pensel, pensel warna, pen, magic pen, maker pen, kryon, soft pastel, charcoal, berus dan dakwat serta pen teknikal.
Rumusan – Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat  dengan menggunakan media kering di atas sesuatu permukaan bagi meluahkan perasaan yang berbentuk imej.
  1. Catan
Jadual 2.2

      Proses melukis dengan menggunakan bahan pewarna yang disapu ke atas sesuatu permukaan. Alat dan media yang digunakan seperti cat atau pewarna (cat air, cat minyak, fresko, arkrilik, tempera,poster, cat emulsion, pelaka), kertas, kanvas, air, minyak linsid , turpentin, plat pembancuh warna dan sebagainya.
      Catan juga sebagai latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas,kanvas, papan batu, simen, dinding, dan lain-lain yang sesuai juga satu hasil kerja estetik dicipta dengan  mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D.
      Melalui catan, pelukis dapat meluahkan perasaan,membuat komen sosial, merakam peristiwa dan cerita. Catan dapat merakamkan gambar visual sebenar.
     

  1. Kolaj
Jadual 2.3

Cara menghasilkan karya dengan menggunakan teknik tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti pelbagai jenis kertas,bahan buatan manusia yang bersesuaian dan bahan alam semulajadi ke atas permukaan seperti kertas ,plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih.
      Satu komposisi artistik daripada imej atau gambar yang berlainan, latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak.  Teknik tampal menampal dalam menghasilkan karya seni  dan membuat gambar serta membuat rekaan.  1. Montaj

Jadual 2.4      Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menyampaikan mesej pengajaran, kecintaan, kecuaian, peperangan, alam sekitar dan sebagainya.
      Montaj juga bermaksud satu hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej  yang sedia ada yang disusun supaya bercantum , bertindih, diubahsuai untuk menghasilkan satu imej.  Kini  montaj  diaplikasikan dalam sesuatu rancangan terutamanya di bahagian pengenalan sebelum sesuatu program dijalankan. Dihasilkan mengunakan slaid-slaid dalam Microsoft Powerpoint.
     

  1. Cetakan
Jadual 2.5


     Secara umum hasil seni yang sama/gambar serupa dapat dihasilkan lebih dari satu. Menghasil karya dengan mencetak, menggunakan sifat timbul dan tenggelam pada sesuatu blok atau skrin. Cetakan merupakan kesan daripada gubahan yang dihasilkan oleh pelukis pada permukaan plat atau blok, di mana permukaan blok diukir atau diguris. Ia merupakan satu proses menekan, blok, huruf atau gambar di atas kertas, kain atau bahan-bahan lain.
      Cetakan juga satu proses terapan blok,plat atau skrin ke atas sesuatu permukaan. Hasil seni melalui cetakan dapat dihasilkan mengikut beberapa edisi yang dikehendaki.
     

  1. Gosokan
Jadual 2.6

      Gosokan bermakna pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan lain dengan cara menggosokkan pensel di atas permukaan yang hendak dipindahkan.   Gosokan juga dianggap satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengmbangkan pemahamanan dalam penggunaan jalinan dan ton.
      Rumusan – Gosokan adalah satu proses hasil kerja seni untuk merekodkan corak permukaan yang berjalinan dengan menggunakan proses menggosok. Hasil cetakan dibuat dengan menggosokkan kertas menggunakan dakwat, pensel, kapur, arang ke atas satu permukaan yang mempunyai jalinan.
     
       7. Resis
        
Jadual 2.7

      Suatu kaedah melukis cat air dengan sapuan warna ke permukaan yang telah disapukan dengan lilin di bahagian-bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. Teknik ini menyebabkan kertas yang diliputi lilin bertindak sebagai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan di permukaannya.
Teknik ini menyebabkan permukaan kertas yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan hasilnya terbentuk gubahan dalam keadaan warna asal.

8. Percikan
Jadual 2.8

Hasil percikan adalah titisan warna yang direnjis di atas kertas untuk menghasilkan satu gubahan terkawal, bahagian yang ditutup dan permukaannya tiada terlekat dengan warna. Mengikut buku  Glosari Seni Lukis percikan membawa maksud corak-corak tompok dan titik pada lukisan cat.
     

    9. Mozek
Jadual 2.9

      Mozek adalah susunan kepingan kertas yang dipotong mengikut saiz yang sama dan disusun bersebelahan seperti bentuk mozek. Satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca, kayu, marmar atau pecahan tembikar. Karya yang dihasilkan secara menyusun dan menambah bahan-bahan seperti kertas, plastik,kepingan jubin  dan lain-lain ke atas sesuatu  permukaan secara tersusun,bersebelahan dan tidak bertindih.
     2.2.2  Membuat Corak dan Rekaan


Corak ialah susunan motif sama ada secara teratur, terancang atau secara bebas. Oleh itu corak terdiri daripada corak terancang dan corak tidak terancang.  Corak juga boleh terbentuk daripada bukan motif secara bebas atau corak tidak terancang.  Motif ialah sama ada rupa atau bentuk asas dalam satu-satu  rekaan atau gubahan. Ia terdiri daripada motif flora, fauna, geometrikal dan organik. Corak Tradisi ialah corak yang mempunyai motifnya tersendiri dan mempunyai nama-nama tertentu yang berunsur tradisi.

Motif fauna bagi batik

 

Ilustrasi  2.1

Motif flora bagi batik

 
Motif geometrikal

 
      
       Ilustrasi  2.2                                            Ilustrasi  2.3


Corak Tradisi ialah corak yang mempunyai motifnya tersendiri dan
mempunyai nama-nama tertentu yang berunsur tradisi.

Corak pucuk rebung
 
        
       
Ilustrasi  2.4PENGHASILAN CORAK

Terdapat dua cara untuk mendapatkan corak iaitu:
i  Corak Terancang –  dibuat menggunakan motif yang disusun dengan teratur dan dalam susunan tertentu. Motif ini menghasil kan corak yang mempunyai pelbagai jenis susunan, termasuk penggunaan garisan grid dalam penghasilan corak.Ilustrasi  2.5
Contoh corak terancang

ii    Corak Tidak Terancang atau bebas -  Corak Tidak Terancang dihasilkan secara bebas tanpa mempunyai motif tertentu. Ia boleh dihasilkan dengan cara seperti merenjis, meniup, mengayak, menggolek dan sebagainya.

     
Ilustrasi  2.6
Contoh corak tidak terancang

Text Box: CORAK TIDAK TERANCANG
1.	Gurisan
2.	Pualaman
3.	Titisan
4.	Resapan
5.	Lipatan dan celupan

Text Box: CORAK TERANCANG
1.	Kolaj
2.	Mozek
3.	Capan
4.	Stensil
5.	Resis

                                                                      Jadual 2.10 Teknik Mencorak

JENIS-JENIS SUSUNAN DALAM CORAK DAN REKAAN

Berikut adalah jenis-jenis susunan dalam corak dan rekaan:

(a) Susunan Ulang Sekata - Motif yang diulang secara berurutan dalam baris dan lajur yang sama bagi menghasilkan corak yang menarik. Susunan corak ini selalunya menggunakan garisan grid sebagai panduan.

(b) Susunan Berselang Seli - Motif yang disusun secara berselang seli di antara motif yang lain atau diantara ruangan yang kosong. Penggunaan garisan grid dapat membantu menghasilkan corak yang menarik dan teratur.

(c) Susunan Batu-bata - Motif disusun secara berurutan pada baris atau lajur yang sama. Motif seterusnya disusun di antara pertemuan dua motif yang sebelumnya.

(d) Susunan Bertimbal - Motif ini diwujudkan secara cerminan. Motif akan kelihatan dalam posisi yang bertentangan.
AKTIVITI 1.4
(e) Susunan Bertindih -  Motif yang sama disusun secara bertindih atau bertindan antara satu sama lain sehingga membentuk corak yang menarik.

(f) Susunan Beralun - Motif yang dihasilkan kelihatan berombak dalam bentuk garisan yang sekata atau tidak. Motif yang digunakan boleh terdiri daripada motif yang sama atau berbeza.

(g) Susunan Berpusat - Motif susunan berpusat, berpunca daripada satu titik tengah yang dikembangkan. Motif ini boleh dihasilkan dalam bentuk bulatan, segiempat, hexagon, oktagon dan sebagainya.Teknik Mozek

Susunan bahan yang ditampal di atas satu permukaan kertas secara sebelah – menyebelah dan tidak bertindih – tindih. Susunan bahan yang ditampal perlu mengikut corak yang dirancang.

Bahan untuk mozek
1. Mozek kertas
2. Mozek manik
3. Mozek labuci
4. Mozek bijirin
5. Mozek lidi
6. Mozek syiling
7. Mozek kertas ‘creep’

Alatan dan Bahan                                                                                                       
1. Gunting                                          
2. Kertas creep pelbagai warna         
3. GamLangkah-langkah aktiviti
           
Alatan dan bahan

 
Gunting kertas ‘creep’ dalam bentuk segi empat tepat dengan saiz 3 cm.

 
     

                                                           
Lukis garisan grid susunan corak yang dipilih – batu-bata.

 
Gentel kertas ‘creep’ untuk membuat
bola – bola kecil.

 
     
Tampal bola – bola kertas ‘creep’ secara sebelah – menyebelah mengikut motif dan warna yang sesuai

 
Lukis lakaran motif pada susunan corak

 
                
Hasil corak
 
                                              

Gambar 2.1  Langkah-langkah Penghasilan
2.2.3  Membentuk dan Membuat Binaan

Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. Berpandukan aspek tersebut pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan pelajar dengan penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik penghasilan. Ini memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan, semasa menjalankan proses penghasilan seni.

Bidang kegiatan dan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi 9 aktiviti seperti berikut:
Arca timbul
Arca stabail
Boneka
Arca asemblaj
Model
Topeng
Arca mobail
Diorama
Origami
Jadual 2.11 Aktiviti Membentuk dan Membuat Binaan

ALAT, BAHAN DAN TEKNIK PENGHASILAN

(a)                  Arca timbul


Bahan/Alat


Teknik Penghasilan dan Peralatan
yang Berkaitan


Contoh


Kepingan
kayu, ‘plaster
of Paris’, batu,
kayu, plastik,
kertas lumat,
‘papier-mache’
dan tanah liat.
Pahat, penukul,
alat pengukir,
pengikis, kikir
pari, kertas
pasir dan lain-
lain.


Bentuk tiga dimensi tersembul
keluar dari permukaan dua dimensi
yang rata atau dipahat keluar yang
akhirnya menonjolkan objek
ke permukaan.
Ia boleh di buat secara:
-       Acuan
-       Tampalan
-       asemblaj
-       binaan


“Still Life With Musical
Instruments” oleh Jacques Lipchitz”  (1891–1973)

Jadual 2.12  Arca Timbul
(b)                  Arca Assemblaj


Bahan/Alat


Teknik Penghasilan dan Peralatan
yang Berkaitan


Contoh


Kayu, logam,
batu, simen,
bongkah-
bongkah,
‘spare-part’
kenderaan,
bahan
kutipan,
besi dan
sebagainya.

Bahagian atau komponen yang
berlainan yang dicantum dan
menjadi satu kesatuan objek dan
menjadi satu konsep bermakna.
Teknik hasilan:
-       Kimpalan
-       Binaan
-       cantuman skru/ paku, gam

“Bicycle Wheel” oleh Marcel
Duchamp (1887–1968), Perancis.

Jadual 2.13 Arca Assemblaj


(c)                    Arca Mobail


Bahan/Alat


Teknik Penghasilan dan Peralatan
yang Berkaitan


Contoh


Besi, dawai,
kertas,
tali-temali,
kepingan
logam dan
kadbod.


Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan. Digantung untuk menjadikan objek bergerak, berputar atau
berombak.

Teknik yang digunakan:
-       Kimpalan
-       Gam
-       Skru
-       ikatan
“Horizontal Spines” oleh
Alexander Calder, 1942

Jadual 2.14 Arca Mobail(d)                   Arca Luakan


Bahan/Alat


Teknik Penghasilan dan Peralatan
yang Berkaitan


Contoh


Kertas tebal,
loyang,
gangsa,
‘plywood’,
zink, akar
kayu,
papan dan
sebagainya


Bentuk yang digubah untuk
tujuan membuat sesuatu objek
konkrit. Contohnya model
buah-buahan.
Teknik yang digunakan:
-       Kayu
-       Plaster of Paris

“Woman’s head” oleh Pablo
Picasso, 1909

Jadual 2.15  Arca Luakan2.2.4  Mengenal Kraf Tradisional

Kraf Tradisional boleh didefnisikan sebagai perusahaan atau kerja-kerja berunsurkan seni yang melibatkan kemahiran kerja-kerja tangan serta memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing-masing.

Kraf tradisional terdiri daripada 8 jenis, iaitu:


Jenis Kraf

Contoh Kraf
v  Alat Domestik –
merupakan peralatan yang dicipta dan digunakan untuk memberi kemudahan dan digunakan sebagai peralatan harian kepada masyarakat tradisional pada ketika itu.  Teknik-teknik untuk menghasilkan alat domestik di atas ialah teknik luakan, teknik asemble dan teknik ukir.
                                                 

  
v  Alat Permainan - disini bermaksud alat permainan tradisi yang kebiasaannyadimainkan untuk mengisi masa lapang selepas kerja-kerja menuai padi.

      
v  Alat Pertahanan Diri -  dipanggil senjata. Senjata adalah alat keperluan manusia di zaman purba. Senjata digunakan untuk memburu dan juga untuk mempertahankan diri.


v  Batik - merupakan sejenis kraf yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mewarnakan kain.


v  Seni Tekat - termasuk dalam jenis tekstil yang dihasilkan dengan cara
menyulam benang ke atas kain dasar jenis baldu.v  Tembikar -  adalah hasil barangan kraf yang diperbuat daripada tanah liat, dibentuk dan dibakar.


v  Seni Anyaman - merupakan satu proses menjalin helaian daun pandan, mengkuang, bilah buluh, rotan, lidi, bertam, paku-pakis ribu-ribu atau bahan-bahan lain dengan menggunakan cara dan peraturan tertentu melalui teknik selang-seli helaian antara satu sama lain.


v  Seni Ukiran Kayu - merupakan sejenis kraf tangan Melayu tradisional yang digunakan untuk menghiasi rumah kediaman yang menjadi kebanggaan masyarakat pada zaman dahulu. Ukiran kayu tradisional dianggap sebagai hasil kreativiti orang Melayu dalam bentuk tampak dan mendapat tempat yang istimewa di kalangan masyarakat di negara ini.Jadual 2.16 Jenis-jenis Kraf Tradisional


ALAT  DAN  BAHAN SENI TEKAT


Alat

Bahan

Pemidang kayu berkaki dan cuban.
Benang emas, benang putih, kain dasar baldu, kertas tebal, gam dan rotan saga.
                                           Jadual 2.17

2.25  Proses Menyulam

Proses


Penerangan


      Proses
  penciptaan
Dimulakan dengan menyiapkan pemidang dengan meregang kain putih, kemudian diikuti dengan menyediakan mempulur atau isi tekat dari kertas atau rotan sega. Setelah persiapan ini selesai barulah proses menyulam atau penciptaan tekat dimulakan.Persiapan
pemidang

Penggunaan pemidang berkaki atau tidak, dimulakan dengan meregangkan kain putih di atasnya. Bahagian pinggir atau tepi kain putih yang berukuran panjang persegi dimasukkan batang pinang yang telah dihaluskan. Cara ini dilakukan untuk membuat telinga kain. Melalui bahagian ini, kain putih diikatkan ke bingkai pemidang. Dengan cara ini kain menjadi tegang. Di atas kain putih ini kain baldu sebagai dasar dilekatkan dengan menyembat kasar.
Membentuk
mempulur


Mempulur atau tempulur ialah isi tekat untuk motif dan ragam hias. Bentuk motif dilukis di atas beberapa helai kertas yang telah dilekat tindih (enam hingga lapan helai). Kemudian bentuk motif dipotong dan diasingkan dari kepingan kertas. Potongan-potongan mempulur inilah yang dilekat kan di atas kain dasar tekat sebelum proses menyulam benang emas dimulakan.

Menyulam

Benang emas dari cuban merentasi bahagian batang mempulur dari titik A ke titik B. Di titik A benang emas akan ditindih dan diikat jahit oleh benang putih melalui jarum yang sedang matanya.
Jarum yang sederhana matanya disesuaikan dengan lebar batang mempulur.

                                                                    Jadual 2.18

Tiada ulasan:

Catat Ulasan